Pristupačnost
Pristupačnosti

Prethodni članak
Radionica na plaži

Sljedeći članak
Natječaj za odgojitelje/ice

0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Postupak redovnog upisa za pedagošku 2024./2025. godinu

/

Dječji vrtić VIS

Vis, Viškoga boja 11

KLASA: 601-02/24-09/02

URBROJ: 2129-1-1-01-24-01

U Visu, 7. svibnja 2024. god.

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 8. Pravilnika o upisima i  mjerilima za upise djece te ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vis (KLASA: 601-02/24-01/04, URBROJ: 2129-1-1-02-24-01) od 25. travnja 2024., Dječji vrtić Vis (dalje: Vrtić) ističe na oglasnoj ploči i na web stranici: www.djecjivrticvis.hr

JAVNI POZIV

za upis djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Vis za pedagošku

2024./2025. godinu

I. Upis se provodi za sve jasličke i vrtićke programe.

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se elektroničkim putem na e-mail adresu: info@djecjivrticvis.hr

od 7. svibnja 2024. god. do 21. svibnja 2024. god.

III. Dokumentacija potrebna za upis djeteta u predškolsku ustanovu:

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE:

 1. Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u predškolsku ustanovu
 2. Rodni list djeteta (izvadak iz matice rođenih)
 3. Potvrda o prebivalištu
 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno
 5. Potvrda o radnom odnosu roditelja (elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za oba roditelja)
 6. Obrazac za inicijalni razgovor
 7. Druge podatke po zahtjevu predškolske ustanove

IV. Prednost pri upisu u programe Vrtića ostvarit će se sukladno Pravilniku o upisima i  mjerilima za upise djece te ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vis. Uz obveznu dokumentaciju, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti:

 1. Djeca roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
 2. Obitelji s troje ili više djece – za svako malodobno dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
 3. Dijete zaposlenih roditelja – elektronički zapis o radnom statusu roditelja,
 4. Dijete samohranog zaposlenog roditelja – elektronički zapis o radnom statusu roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 5. Dijete jednoroditeljske obitelji – pravomoćna presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u tijeku ili drugi dokaz,
 6. Dijete samohranih roditelja – vidljivo iz rodnog lista, smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, oduzeto mu je pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom liječenju, na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora) ili drugi dokazi,
 7. Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 8. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 9. Dijete roditelja s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – potvrda Hrvatskog registra osoba s invaliditetom

V. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama Vrtića i mrežnim stranicama Vrtića najkasnije do 29. svibnja 2024. godine. Nepravovremeno i nepotpuni pristigli zahtjevi neće se razmatrati. Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa.

VI. Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem vezanih uz Upise u Vrtić imaju pravo žalbe u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića, koje je dužno odlučiti po žalbama najkasnije do 10. lipnja 2024. god.

VII. Konačna lista rezultata upisa bit će objavljena po završetku žalbenog roka.

Ravnateljica DV “Vis”

Marijana Cipetić

Zahtjev za upis

Obrazac za inicijalni razgovor

Datoteke za preuzimanje


Još objava ove autorice: