Pristupačnost
Pristupačnosti

Prethodni članak
Postupak redovnog upisa za pedagošku 2024./2025. godinu

Sljedeći članak
REZULTATI UPISA

0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Natječaj za odgojitelje/ice

/

DJEČJI VRTIĆ „VIS“

Viškoga boja 11, Vis

KLASA: 112-01/24-02/04

URBROJ: 2129-1-1-02-24-01

U Visu, 21. svibnja 2024. godine

           Na temelju članka 26. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13 ,98/19, 57/22 i 101/23, u daljnjem tekstu: Zakona) raspisuje se

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

za radna mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, u punom radnom vremenu, početak rada po provedenom natječajnoj proceduri.
  2. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, početak rada po provedenoj natječajnom proceduri.

Uvjeti:                                          

prema člancima 24. i 25. Zakona , članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97) i članku 19. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Vis“ Vis

Kandidati zainteresirani za gore navedena  radna mjesta trebaju dostaviti u periodu od 22.05.2024. do 30.05.2024. slijedeću dokumentaciju:

  1. zamolba – vlastoručno potpisan
  2. životopis – vlastoručno potpisan
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  4. domovnica (preslika)
  5. dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga kandidat posjeduje) preslika
  6. dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od mjesec dana od dana objave Natječaja)
  7. uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 30 dana) sukladno članku 25. Zakona

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu  kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 ,84/21 i 156/23) dužan je uz prijavu na natječaj  osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao prethodni radni odnos.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječji vrtić „Vis“ Vis zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Prijava na natječaj dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić Vis, Viškoga boja 11, 21480 Vis, sa napomenom „za Natječaj“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, po ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za dostavu prijava iznosi 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vis dana 22. svibnja 2024. i traje do 30. svibnja 2024. godine.

Kandidati će o ishodu natječaja kandidate obavijestiti u zakonskom roku.

                                                                                                  UPRAVNO VIJEĆE „DV VIS“